Statut

Statut Stowarzyszenia Antropologicznego “Archipelagi Kultury”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krzeszowice.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8. Celami Stowarzyszenia są:
1) poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem antropologii kulturowej;
2) stwarzanie płaszczyzny dla rozwoju naukowego młodych naukowców;
3) zapewnienie możliwości stałej współpracy naukowej i informacyjnej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, przede wszystkim europejskimi;
4) kreowanie warunków dla aktywności kulturotwórczej, w tym szczególnie artystycznej;
5) działalność na rzecz umocnienia społeczeństwa obywatelskiego i demokracji;
6) działalność na rzecz propagowania Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i seksualnych;
7) poszerzenie wiedzy i podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
8) działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
9) działania na rzecz ochrony praw zwierząt;
10) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju świadomości kulturowej;
11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) działania na rzecz integracji społecznej;
13) promocja wolontariatu;
14) promocja czytelnictwa.

§ 9. Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem może być:
– prowadzenie badań naukowych,
– prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej,
– prowadzenie portali internetowych,
– inicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi środowiskami naukowymi a odnośnymi grupami z innych części kraju i świata,
– organizowanie terenowych wyjazdów badawczych,
– organizowanie warsztatów i innej działalności edukacyjnej,
– organizowanie sympozjów, wystaw, promocji oraz innej działalności kulturalnej zgodnej z celami Stowarzyszenia,
– organizowanie seminariów, konferencji i debat publicznych,
– organizacja wydarzeń o charakterze artystycznym,
– organizowanie festiwali,
– organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych,
– prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13.1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 14.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, za jej zgodą.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, obowiązany jest do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
3) uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane w niniejszym statucie “Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany w niniejszym statucie “Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w trakcie Walnego Zebrania członków stowarzyszenia.

§ 19. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 20.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków, którego przedmiotem jest zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków jest Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebrania Członków Zarząd zwołuje, zawiadamiając wszystkich członków Stowarzyszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie członkowi Stowarzyszenia zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Stowarzyszenia należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
8. Zaproszenie jest skuteczne:
1) w przypadku dokonania zawiadomienia za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, jeżeli zaproszenie zostało wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków,
2) w przypadku dokonania zawiadomienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, jeżeli zaproszenie zostało wysłane co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 33.1 i 2).
10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona Sekretarza i Skarbnika, a także Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa lub, w przypadku nieobecności Prezesa, głos Wiceprezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 24.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§ 25. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub (do zobowiązań nieprzekraczających 2 tysięcy złotych) Prezes Zarządu działający samodzielnie. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 26.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla członków Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 29.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 30.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
Wymienione źródła nie wykluczają uzyskiwania majątku w inny dozwolony przez prawo sposób.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a istotne elementy treści proponowanej zmiany podane w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

'