Oferta komercyjna

Zapraszamy do współpracy

instytucje kultury, muzea, szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz liderki i liderów działających na rzecz swojego otoczenia.

Oferujemy szkolenia i wsparcie merytoryczne w obszarze partycypacji społecznej i publicznej, diagnozowania potrzeb grup odbiorców, włączania społecznego, planowania strategicznego i ewaluacji.

 

Planowanie strategiczne w kulturze

W planowaniu strategicznym skupiamy się na poszukiwaniu zasobów społeczności, dzięki czemu odbiorcy oferty kulturalnej stają się jednocześnie jej twórcami.

Oferujemy całościowe opracowanie strategii rozwoju dla samorządów lub instytucji kultury, a także wsparcie w zaplanowaniu węziej zakrojonych planów działania:

– przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy zasobów i potrzeb odbiorców,

– moderację warsztatów strategicznych, włączająca zróżnicowane grupy interesariuszy, pomoc w sformułowaniu celów rozwojowych i stworzeniu wskaźników ich realizacji,

– uporządkowanie i opisanie wniosków z analiz i przeprowadzonych badań,

– określenie źródeł finansowania.

 

Ewaluacja partycypacyjna

To proces, w którym spotykają się cele i wartości różnych grup interesariuszy – realizatorów polityk lub projektów, ich odbiorców oraz innych grup pośrednio zaangażowanych w działania. Najważniejszą cechą tego rodzaju ewaluacji jest to, że jej metodologia, proces gromadzenia danych i późniejsza analiza tworzone są we współpracy z odbiorcami wsparcia, którzy wraz z realizatorami określają własne kryteria sukcesu.

Oferujemy wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji:

– szkolenie z podstaw ewaluacji i badań społecznych,

– moderację w doborze kryteriów ewaluacyjnych i wskaźników,

– realizację badania ewaluacyjnego, opracowane i podsumowanie wyników.

 

Oferta edukacyjna

Wszystkie szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. W procesie edukacyjnym opieramy się o potencjał i doświadczenia uczestniczek i uczestników. Szanujemy różnorodne opinie i przekonania, wsłuchujemy się w nie z uwagą. Zakładamy, że szkolenie daje początek samodzielnym działaniom osób uczestniczących, które chętnie wspieramy po zakończeniu warsztatów.

Tematyka naszych szkoleń:

  • Badania społeczne

zakres merytoryczny: projektowanie badań, dobór próby, metody i techniki badawcze, analiza wyników, wyciąganie wniosków

czas szkolenia: 16 godzin + późniejsze wsparcie uczestników w zaplanowaniu i przeprowadzeniu własnych badań

  • Ewaluacja

zakres merytoryczny: projektowanie i prowadzenie ewaluacji, określenie kryteriów ewaluacyjnych i wskaźników, sposoby ich pomiaru, analiza wyników.

czas szkolenia: 8 godzin + późniejsze wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji

  • Partycypacja społeczna i publiczna

zakres merytoryczny: techniki partycypacji, sposoby angażowania publiczności w działania placówki (np. ośrodka kultury, muzeum), partycypacja zróżnicowanych grup odbiorców (osób starszych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

czas szkolenia: 16 godzin

  • Projekty kulturalne

zakres merytoryczny: planowanie i prowadzenie projektów kulturalnych, pozyskiwanie środków, angażowanie społeczności do działań instytucji lub organizacji

czas szkolenia: 1 lub 2 dni + późniejsze wsparcie w prowadzeniu projektu

  • Warsztaty antydyskryminacyjne

zakres merytoryczny: mechanizmy wykluczenia społecznego, najważniejsze pojęcia, radzenie sobie w sytuacjach wykluczenia i przeciwdziałanie dyskryminacji.

czas szkolenia: 1 lub 2 dni + wsparcie w analizie zróżnicowanych potrzeb potencjalnych grup odbiorców działalności organizacji/instytucji i barier, uniemożliwiającym im uczestnictwo w ofercie.


Powyższe działania prowadzimy w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Jesteśmy także otwarci na partnerstwa publiczno-społeczne, wspólne pozyskanie środków i późniejszą realizację projektów.

W sprawie kosztów i szczegółowych terminów prosimy o kontakt.

Warsztaty i szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.

'